رژیم غذایی “کتو” یا “کتوژنیک” باعث می شود بدن شما مولکول های سوخت کوچکی به نام “کتون” تولید کند. این منبع جایگزین سوخت بدن است که زمانی که شما غذاهای دارای کربوهیدرات را مصرف نمی کنید، کبد کتون را از چربی تولید می کند که منبع انرژی مغز است. مغز گرسنه ترین ارگان بدن است که روی چربی به طور مستقیم نمی تواند کار کند، بنابراین کتون ها این انرژی را به او می رسانند.
در رژیم غذایی کتوژنیک، منبع تغذیه تغییر می کند و وقتی انسولین به پایین ترین سطح خود می رسد، چربی سوزی به طرز چشمگیری افزایش پیدا می کند.
به بدن خود ایمان داشته باشید که خودش برای سوخت و ساز دست به کار شده!