برای محاسبه شاخص BMI کلیک کنید
پکیج مبتدی کتو
$40
این پکیج شامل موارد زیر است:
 • برنامه غذایی
 • یک ویدیو ۵ دقیقه ای
 • پاسخ گویی در واتزآپ
 • وزن کشی هفتگی (مناسب کسانی است که تازه با کتو آشنا شده اند)
 • مدت زمان این پکیج ۳۰ روز است.
پکیج متوسط کتو
$40
این پکیج شامل موارد زیر است:
 • برنامه غذایی
 • یک ویدیو ۵ دقیقه ای
 • پاسخ گویی در واتزآپ
 • وزن کشی هفتگی (مناسب کسانی است که پکیج مبتدی ۳۰ روزه اول را تمام کرده اند و وارد ماه دوم می شوند)
 • مدت زمان این پکیج ۳۰ روز است.
پکیج پیشرفته کتو
$45
این پکیج شامل موارد زیر است:
 • برنامه غذایی
 • یک ویدیو ۵ دقیقه ای
 • پاسخ گویی در واتزآپ
 • وزن کشی هفتگی (مناسب کسانی است که پکیج مبتدی و متوسط را تمام کرده اند و ۶۰ روز در کتو بوده اند و وارد ماه سوم شده اند)
 • مدت زمان این پکیج ۳۰ روز است.
پکیج شوک
$45
این پکیج شامل موارد زیر است:
 • برنامه غذایی
 • یک ویدیو ۵ دقیقه ای
 • پاسخ گویی در واتزآپ
 • وزن کشی هفتگی (مناسب کسانی است که ۹۰ روز در کتو بوده اند و وارد ماه چهارم شده اند)
 • مدت زمان این پکیج ۳۰ روز است.
پکیج رسیدن به هدف کتو
$45
این پکیج شامل موارد زیر است:
 • برنامه غذایی
 • یک ویدیو ۵ دقیقه ای
 • پاسخ گویی در واتزآپ
 • وزن کشی هفتگی (مناسب کسانی است که کمتر از ۴ کیلو مانده تا به وزن دلخواهشان برسند و حداقل ۶۰ روز در کتو بوده اند)
 • مدت زمان این پکیج ۳۰ روز است.
پکیج خداحافظی با کتو
$45
این پکیج شامل موارد زیر است:
 • پلن غذایی ۴۵ روزه
 • یک ویدیو ۵ دقیقه ای
 • وزن کشی هفتگی (مناسب کسانی است که کمتر از ۲ کیلو به وزن ایده آلشان مانده و حداقل ۶۰ روز در کتو بوده اند و وارد ماه سوم شده اند)
 • مدت زمان این پکیج ۴۵ روز است.
پکیج ساپورت
$80
برای ۶۰ روز همراهی برای کاهش وزن و سایز (مناسب کسانی هست که از کتو خارج میشوند و نیاز به تثبیت وزن دارند)
چالش ۲ هفته‌ای کاهش وزن
$30
این پکیج شامل موارد زیر است:
 • پکیج ۲ هفته ای (مناسب کسانی است که رژیم خاصی را دنبال نمی کنند و به دنبال کاهش سریع ۲ هفته ای سالم هستند)
 • کاهش  ۳ تا ۵ کیلویی وزن در ۲ هفته
 • مدت زمان این پکیج ۱۴ روز است.
پکیج پالئو
$70
این پکیج شامل موارد زیر است:
 • برنامه غذایی ۴۵ روزه
 • یک ویدیو ۵ دقیقه ای
 • پاسخ گویی در واتزآپ
 • وزن کشی هفتگی (مناسب کسانی است که چربی بالا دارند و نیاز به کاهش وزن سالم نیز دارند)
 • مدت زمان این پکیج ۴۵ روز است.